GDPR

Podmienky a informácie o spracovávaní osobných údajov

Prevádzkovateľom stránky je Ing. Zuzana Jurikovičová - AMBAREES, IČO : 50822373, zapísaná v živ. Reg. Bratislava č. 110-256246 (ďalej len "prevádzkovateľ"). Prevádzkovateľ získava a spracúva osobné údaje dotknutých osôb, ktorým týmto poskytuje informácie v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov ("OÚ") a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES ("GDPR") a s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ("ZOOÚ"). 

Prevádzkovateľ získava OÚ z kontaktných formulárov, emailov, telefonickým kontaktom alebo osobne.

Základné údaje, ktoré sú nevyhnutné na poskytnutie služby na základe zmluvného vzťahu: meno, pohlavie, dátum a hodina narodenia, emailová adresa a/alebo telefonický kontakt, fakturačné údaje.

Tieto údaje Prevádzkovateľ spracováva na základe plnenia zmluvy uzatvorenej na diaľku zaškrtnutím checkboxu pod kontaktným formulárom alebo podpísaním súhlasu s týmito podmienkami pri osobnej konzultácii.

Fakturačné údaje Prevádzkovateľ spracúva na základe zákonných povinností vyplývajúcich z daňových zákonov, zákonov o účtovníctve a iných osobitných predpisov.

Prevádzkovateľ nesprístupňuje osobné údaje žiadnym tretím osobám ako tým, u ktorých to vyžaduje zákon alebo tieto podmienky spracovávania osobných údajov.

Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru).

Vaše osobné údaje nevyhnutné na vytvorenie objednávky budú spracovávané po dobu trvania účinkov práv a povinností zo zmluvného vzťahu a ďalej po dobu nevyhnutnú na účely archivovania, ako i zachovania všetkých nárokov z príslušného zmluvného vzťahu v rozsahu podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu 10 rokov. Po uplynutí týchto lehôt budú vaše osobné údaje vymazané. Ostatné osobné údaje (e-mail, telefón, pohlavie, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, hodinu narodenia, miesto narodenia - ako aj nepovinné položky vyplnené v kontaktných formulároch a história komunikácie) budú uchovávané 3 roky od poslednej komunikácie.

V prípade, ak je pri niektorom z účelov spracúvania právnym základom pre spracovanie osobných údajov zmluva, poskytnutie týchto údajov predstavuje zmluvnú požiadavku pre plnenie v zmysle predmetnej zmluvy. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako ani následné plnenie zo zmluvy. V prípade, ak je právnym základom pre spracovanie osobných údajov zákon, poskytnutie týchto údajov je zákonnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností Prevádzkovateľa, ktoré jej vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.

Prevádzkovateľ získava osobné údaje v prvom rade od dotknutých osôb. Prevádzkovateľ môže získavať osobné údaje taktiež z verejných prístupných zdrojov a registrov, alebo od tretích osôb, a to predovšetkým v súvislosti s uzavretím alebo plnením zmluvy. V prípade, ak budú Prevádzkovateľ poskytnuté osobné údaje od inej ako priamo od dotknutej osoby, poskytnutím týchto údajov ich poskytovateľ potvrdzuje, že od dotknutej osoby, ktorej údaje Prevádzkovateľovi poskytuje disponuje súhlasom so spracovaním jej osobných údajov v zmysle týchto podmienok podľa ust. § 78 ods. 6 ZOOÚ.

V súvislosti so spracovávaním osobných údajov má dotknutá osoba najmä nasledovné práva:

1.)  vyžadovať na základe žiadosti od Prevádzkovateľa potvrdenie, či sú alebo nie sú jej osobné spracúvané, za akých podmienok, vrátane rozsahu, účelu a doby spracúvania, informáciu o zdroji získania dotknutých osobných údajov;

2.) vyžadovať na základe žiadosti od Prevádzkovateľa opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov, resp. doplnenie neúplných osobných údajov;

3.)   vyžadovať od Prevádzkovateľa na základe žiadosti vymazanie/likvidáciu osobných údajov ak:

- osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,

- v prípadoch, kedy boli osobné údaje spracovávané na základe súhlasu a tento súhlas so spracúvaním osobných údajov bol odvolaný, pričom neexistuje iný právny základ na spracúvanie osobných údajov alebo iná zákonná výnimka;

- ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, ak sa osobné údaje spracúvajú nezákonne na základe oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči priamemu marketingu;

- osobné údaje sú spracúvané nezákonne;

- na to, aby sa splnila zákonná povinnosť, musia byť osobné údaje vymazané;

4.)  vyžadovať od Prevádzkovateľa na základe žiadosti obmedzenie spracúvania osobných údajov ak:

- dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

- spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;

- Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku;

5.)  vyžadovať od Prevádzkovateľa na základe žiadosti osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré Prevádzkovateľovi poskytla, a ak je to technicky možné a spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami, má zároveň aj právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi;

6.)  v prípade, ak dochádza k spracúvaniu osobných údajov na právnom základe, ktorým je súhlas, tak má právo tento súhlas odvolať;

7.)  z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka a ktoré je vykonávané buď (A) z dôvodu nevyhnutnosti splnenia úlohy vo verejnom záujme alebo (B) na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa ako prevádzkovateľa na spracúvaní osobných údajov, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených právnych základoch (v prípadoch pokiaľ by Prevádzkovateľ vykonával na základe automatizovaného rozhodovania profilovanie);

8.)   podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Žiadosti v súvislosti s vyššie uvedenými právami je dotknutá osoba oprávnená uplatniť u zodpovednej osoby na adrese zuzana@numerologia-ambarees.sk alebo formou doporučeného listu doručeného na adresu: Zuzana Jurikovičová, Nevädzova 6F, 82101 Bratislava. Do predmetu listu a e-mailu prosím uvádzajte poznámku "OSOBNÉ ÚDAJE ".

Odpovede na uvedené žiadosti dotknutej osoby alebo opatrenia prijaté na základe týchto žiadostí sa poskytujú bezodplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu (opakovaná žiadosť), má Prevádzkovateľ právo účtovať si poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia alebo má právo odmietnuť na základe takejto žiadosti konať.

V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov sa môžete obrátiť priamo na Prevádzkovateľa na adrese zuzana@numerologia-ambarees.sk. Zároveň máte možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, email: statny.dozor@pdp.gov.sk, www: https://dataprotection.gov.sk/ .